Библиотека-ЦАИУ/ February 14, 2020/ News

Economy,Margie,environmental audit
Economy,Margie,environmental audit

Chemistry,biology,ecology
Chemistry,biology,ecology

History,Political science,philosophy
History,Political science,philosophy

ped psychology
Art,design
Онер,дизайн

Right
Literature of the Kazakh language,English,Russian language
Дене шынықтыру

New Arrivals ↓

М.К.Жорабекова  Ж71 «Русский язык» учебное пособие для студентов неязыковых факультетов. Туркестан, 2017. 134 стр.ISBN 978-9965-03-462-6Данное пособие предназначено для студентов неязыковых факультетов университета и составлено в соответствии с требованиями типовой программы практического курса русского языка. При отборе лексического материала учитывались его общественно – политическое содержание, воспитательная направленность и соответствие целям профессиональных знаний. Адресуется преподавателям и студентам неязыковых факультетов.


Taukebaeva R.B. English for Philology. Филология мамандығы бойынша Оқу-әдістемелік құралы. – Түркістан, ХҚТУ, 2017ISBN 978-9965-03-470-1Бұл оқу құралы филология мамандығының студенттеріне арналған. Оқу құралына филология мамандығына қатысты мәтіндер және грамматикалық жаттағулар енгізілген. Ағылшын тілінде кәсіби терминдерді игеру мақсатын көздей отырып жазылған қосымша оқу құралы болғандықтан арнаулы мәтіндермен қатар салаға қатысты негізгі терминдер сөздігі және қажетті грамматика ережелері берілген. құра


G.A. Kainarbekova, K.T. Andabayeva, K.S. Abdurazakova. Шымкент, 2017. -122бISBN 978-9965-03-464-0English through biology. Ағылшын тілі пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған. Оқу құралы. Биология мамандығының студенттеріне арналған.


G.A.Kainarbekova, G.Sh. Yakiyaeva. English for Mathematics. Ағылшын тілі. Математика мамандығы боынша Оқу-әдістемелік құралы. ­­– Түркістан, ХҚТУ, 2017ISBN 978-9965-03-465-7 Бұл оқу құралы математика мамандығының  студенттеріне арналған. Оқу құралына математика мамандығына қатысты мәтіндер және грамматикалық жаттығулар енгізілген. Ағылшын тілінде кәсіби терминдерді игеру мақсатын көздей отырып жазылған қосымша оқу құралы болғандықтан арнаулы мәтіндермен қатар салаға қатыстты негізгі терминдердің сөздігі және қажетті грамматикалық ережелері берілген. �


Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений университета (бакалавриат) /Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой. – Алматы: Казак университета, 2017. -226с.ISBN 5-7667-67 Учебное пособие создано на основе Государственного образовательного стандарта с учетом требований подготовки специалистов в условиях кредитной системы обучения. Оно состоит из шестиразделов: в первом даны сведения об основных функциях языка, видах и формах речи, тесте как ведущей единицы общения; во втором предложен материал о функционально-смысловых типах речи; в третьем речь идет о функциональных стилях речи; в четвертом представлена информация о структурно-смысловом членении текста; в пятом содержится материал об основах компресии научных текстов; шестой посвящен актуальным проблемам культуры речи и практической стилистики. Каждый раздел имеет достаточное количество заданий и упражнений, рассчитанных на активное обучение студентов русскому языку.


В.Д.Нарожная, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и мировой литературы, О.А. Стычева ­– кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и мировой литературы. Научный стиль и профессинальная компетенция – Шымкент: ЮКГПИ, 2017, 48стр.ISBN 996264-15-4 Пособие предназначено для преподавателей и студентов филологических и нефилологических специальностейвузов. В нем предлагается теоретический речеведский материал, а также система текстов и заданий для развития коммуникативных навыков, формирования умений работы с научной литературой.


Ысқақ Б. Қазақ тілі сабақтарында пайдалатын дидактикалық ойындар. Шымкент, 2012. -48 бет.ISBN 74.261.4 Бұл әдістемелік құралда қазақ тілі сабақтарында пайдаланатын дидактикалық ойындар ұсынылған. Еңбек педагогикалық институттарының филология факультетінің студенттері мен мектеп мұғалімдеріне арналған. edium Shading


Ысқақ Б. Қазақ тілі сабақтарында пайдалатын дидактикалық ойындар. Шымкент, 2012. -48 бет.ISBN 74.261.4 Бұл әдістемелік құралда қазақ тілі сабақтарында пайдаланатын дидактикалық ойындар ұсынылған. Еңбек педагогикалық институттарының филология факультетінің студенттері мен мектеп мұғалімдеріне арналған. edium Shading


Ысқақ Б., Дәулеталиева С. Инновациялық технологиялар арқылы етістікті меңгерту. Шымкент, 2014. -136 бет. Бұл әдістемелік құрал мектеп бағдарламасындағы ең қиын сөз табы болып есептелетін етістікті оқытудың инновациялық технологиялар жайында сөз етіледі. Оқушылардың сабақ процесінде материалды игеру іскерлігі мен біліктілік  дағдыларын қалыптастыра отырып, ойлау қабілетін жетілдірудің тиімді әдіс-тәсілдері ұсынылады. Бұл еңбек ЖОО-ның филология факультеттерінің  студенттері мен мектеп мұғалімдеріне арналған.


Ысқақ Б. Мазмұндама мәтіндерінің жинағы. Шымкент: «R-DIAR». 2014 – 160 БЕТ.ISBN 5-7667-4850-7 Бұл әдістемелік құралда мектепте мазмұндама жаздырудың тиімді әдіс-тәсілдері қарастырылған. Мұнда оқушылардың тілін байытуға, сауаттылыққа, әдеби тіл нормаларын игертуге, күрделі ой формасын қалыптастыруға ықпал ететін, сонымен бірге ой қортындысын жасай білу икемдігін жетілдірудің әдістемесі ұсынылады. Бұл еңбек жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын меңгеруші студенттер мен мектеп мұғалімдеріне арналған. si-language


Ысқақ Б, Ибраева Л.Б. Тіл мәдениетінің негіздері. Шымкент: «R-DIAR». 2015. -121 бет. ISBN 74.261.4 Бұл еңбекте тіл мәдениетінің мақсаты мен міндеттері, оның салалары, зерттеу объектісі, сөйлеудің түрлері мен оның мінездемесі, сөз этикеті мен сөз қолдану мәдениеті, сөйлеу ізеті мен сөйлеуде көремдегіш және бейнелегіш құралдарды пайдалану ерекшеліктері сөз етіледі. Сонымен бірге, аудиторияда сөйлеу мәдениеті, атап айтқанда, шешеннің жұрт алдында сөйлеуіне қойылатын талаптар мен ойдың ұтымды да, әсерлі шығуына әсер ететін кестелі сөздер баян етіледі. Бұл кітап педагогика институттары мен университеттернің оқытушылары мен студенттеріне, мектеп мұғалімдері мен үгітшілерге арналады.

Share this Post